Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERLENING VAN DIENSTEN VAN VAART

Gevestigd en kantoorhoudende te Hoorn

Artikel 1    ALGEMEEN

 1. Deze algemene voorwaarden voor verlening van diensten zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen Vaart en enige derde (*opdrachtgever*) tot stand komen, waarbij Vaart bepaalde werkzaamheden voor opdrachtgever verricht. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de vennoten, bestuurders en van al degenen die voor opdrachtgever werkzaam zijn of de samenwerkende zelfstandige consultants.
 2. Een aanbieding of prijsopgave bindt Vaart niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het verstrekken van een opdracht. Aan kennelijke verschrijvingen in een aanbieding of prijsopgave kan opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 3. Overeenkomsten tussen Vaart en opdrachtgever komen slechts tot stand indien en voor zover Vaart een opdracht schriftelijk aanvaardt of door Vaart uitvoering aan een opdracht wordt gegeven.
 4. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Wijzigingen of aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden gelden slechts indien en voor zover zij schriftelijk door Vaart zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst.
 6. Indien sprake is van een overeenkomst gesloten met meer dan één opdrachtgever zullen al deze opdrachtgevers hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen die op grond van de overeenkomst op een opdrachtgever rusten.
 7. In afwijking van het bepaalde in de artikelen 7:404, 7:407 lid2 en 7:409 BW worden alle werkzaamheden, ongeacht of de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon, uitsluitend aanvaardt en verricht door Vaart en zijn de bestuurders alsmede degenen die voor de onderneming werkzaam zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de opdracht aan Vaart niet door hun dood, ondercuratelestelling of faillissement.

Artikel 2    UITVOERING OVEREENKOMST

 1. Alle werkzaamheden die door Vaart worden verricht, worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Daarbij bepaalt Vaart de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de verleende opdracht uitgevoerd wordt. Resultaten van verrichte diensten worden evenwel nadrukkelijk niet gegarandeerd.
 2. Opdrachtgever is gehouden alle informatie die Vaart naar haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de overeenkomst tijdig en in de gewenste vorm ter beschikking te stellen. Opdrachtgever garandeert de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van die informatie. Zonder toestemming van de opdrachtgever zal Vaart de haar in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde informatie niet aanwenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.
 3. De leveringstermijn zal door Vaart zoveel mogelijk in acht worden genomen, maar zij kan daar niet voor instaan. Indien Vaart voorziet dat levering niet binnen de overeengekomen termijn kan plaatsvinden, zal zij opdrachtgever zo spoedig mogelijk inlichten. Bij overschrijding van de leveringstermijn heeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding ter zake en evenmin recht op ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 3    HONORARIUM

 1. Het honorarium van Vaart is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht. Het honorarium wordt berekend aan de hand van de door Vaart verstrekte offerte.
 2. Door Vaart aan opdrachtgever verstrekte kostenbegrotingen hebben altijd een zuiver indicatief karakter en binden Vaart niet, tenzij expliciet in de overeenkomst vermeld staat dat het een overeenkomst betreft waarbij een vast honorarium per dagdeel, dag of opdracht van toepassing is. Over alle door opdrachtgever aan Vaart verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht

Artikel 4    BETALING

 1. Facturering geschiedt in eerste instantie altijd op basis van de voorwaarden in de verstrekte offerte/overeenkomst. De werkzaamheden en kosten zullen op basis van voorschotnota’s en einddeclaraties aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. Alle declaraties dienen zonder kosten of inhouding binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te zijn betaald. Als dag van de betaling zal steeds gelden de datum van bijschrijving op het betreffende afschrift van de bankrekening van Vaart. Indien een voorschotnota wordt verzonden heeft Vaart het recht pas een aanvang te maken met de uitvoering van de opdracht als deze voorschotnota is betaald. Opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening. Opdrachtgever heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Vaart op te schorten.
 2. Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim zonder dat daarvoor nadere ingebrekestelling en/of sommatie van Vaart noodzakelijk is. In dat geval zijn alle vorderingen uit welke hoofde dan ook, van Vaart op opdrachtgever onmiddellijk en in het geheel opeisbaar. Opdrachtgever is over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een rentevergoeding verschuldigd van 1/12 deel van de wettelijke rente vermeerderd met 1% (wettelijke rente + 1%)/12, waarbij een deel van een maand zal gelden als een hele maand. Daarenboven is opdrachtgever verplicht Vaart en de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. Tot de buitengerechtelijke kosten worden gerekend incassokosten ten bedrage van 15% van het totaalbedrag met een minimum van Euro 160,-.

Artikel 5    RECLAMES

 1. Opdrachtgever dient de uitvoering van de werkzaamheden door Vaart telkens, voor zover in zijn vermogen ligt, te inspecteren. Alle reclames inzake tekortkomingen bij de uitvoering van die werkzaamheden dienen binnen acht dagen na oplevering van die bepaalde werkzaamheden schriftelijk te geschieden. Reclames gedaan na de in dit artikellid genoemde termijnen zijn niet ontvankelijk.
 2. Vaart zal de voor onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen. Indien opdrachtgever geen medewerking verleent of anderszins onderzoek niet (meer) mogelijk is, wordt de klacht niet in behandeling genomen en heeft opdrachtgever geen aanspraken terzake.
 3. Indien opdrachtgever tijdig, correct en terecht klaagt over tekortkomingen bij de uitvoering van de werkzaamheden door Vaart en voorts niet in verzuim is, heeft Vaart de keus, (I) Naar beste kunnen de werkzaamheden opnieuw uit te voeren teneinde de fout te herstellen en (II) een gedeelte van het overeengekomen honorarium te restitueren cq het gefactureerde bedrag te crediteren. Door voldoening aan één van de genoemde prestaties is Vaart terzake van haar verplichtingen volledig gekweten.
 1. Indien Vaart producten dan wel werkzaamheden aan opdrachtgever levert die Vaart van derden heeft verkregen, is Vaart nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van opdrachtgever gehouden dan waarop Vaart ten opzichte van die derden aanspraak kan maken.

Artikel 6    AANSPRAKELIJKHEID

 1. Vaart is ingeval van niet deugdelijk gebleken werkzaamheden tot geen verdere (vergoedings-)verplichting gehouden dan bepaald in artikel 6. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele andere schade, voortvloeiend uit de uitvoering van de overeenkomst door Vaart uitgesloten.
 2. Voor het geval op enig moment in rechte zou komen vast te staan dat Vaart wel voor enige verdere schade voortvloeiend uit de uitvoering van de overeenkomst aansprakelijk is, is de vergoeding van Vaart in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat de verzekeringsmaatschappij van Vaart uitkeert. Aanspraak op welk ander vermogensbestanddeel of –delen van Vaart of haar eigenaren, bestuurders en verbonden consultants worden onvoorwaardelijk uitgesloten.
 3. Indien Vaart bij de uitvoering van een overeenkomst gebruik maakt van derden, is Vaart voor de gedragingen van derden niet aansprakelijk, onverminderd de gehoudenheid van Vaart om bij de keuze van deze derden zorgvuldigheid te betrachten.
 4. Vaart zal geen beroep doen op de in lid 1 en lid 2 opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen indien en voor zover de schade rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Vaart. Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Vaart, zal opdrachtgever Vaart direct vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met de uitvoering door Vaart van de werkzaamheden en zal opdrachtgever Vaart alle schade, waaronder begrepen (juridische) adviseurkosten vergoeden die Vaart lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

Artikel 7    VERZUIM/ONTBINDING

 1. Bij verzuim van opdrachtgever of in één van de in artikel 8.2 genoemde gevallen zijn alle vorderingen van Vaart op opdrachtgever uit welken hoofde ook, onmiddellijk en volledig opeisbaar en is Vaart bevoegd tot opschorting van de uitvoering van elke overeenkomst en/of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van enige overeenkomst.
 2. In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van (het bedrijf) van opdrachtgever, zullen alle overeenkomsten van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Vaart binnen een redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de overeenkomst te verlangen.
 3. Het bepaalde in het artikel 8.1 doet niet af aan de overige rechten van Vaart op grond van de wet en de overeenkomst, waaronder het recht op schadevergoeding ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in 8.1, zijn respectievelijk (I) alle vordering van Vaart op opdrachtgever uit hoofde van de betreffende overeenkomst en (II) alle vorderingen van Vaart op opdrachtgever onmiddellijk en in het geheel opeisbaar.

Artikel 8    VERJARING

 1. Elke vordering op Vaart verjaart na het verstrijken van 1 jaar na het ontstaan hiervan.

Artikel 9    INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Opdrachtgever zal Vaart voor alle schade, waaronder juridische adviseurkosten die Vaart zou kunnen lijden als gevolg van een gestelde inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van een derde vrijwaren, indien Vaart die rechten geschonden zou hebben door gebruik te maken van gegevens, geschriften of voorwerpen of anderszins die door opdrachtgever aan Vaart voor de uitvoering van de overeenkomst zijn verstrekt.

Artikel 10    GEHEIMHOUDING

 1. Alle informatie die partijen in het kader van de samenwerking tussen Vaart en opdrachtgever ter kennis komt, wordt als strikt vertrouwelijk beschouwd en als zodanig behandeld. Alle aan Vaart verbonden consultants hebben zich tot geheimhouding verplicht.

Artikel 11    TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

 1. Op deze voorwaarden, alsmede op de overeenkomst, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of deze voorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse burgerlijke rechter, met dien verstande dat Vaart het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen opdrachtgever aanhangig te maken bij andere rechterlijke colleges die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.

Artikel 12    CONVERSIE

 1. Indien enig beding van deze voorwaarden nietig blijkt of in rechte vernietigd wordt, laat dit dan de werking van de overige bedingen onverlet. In dat geval is Vaart gerechtigd het betreffende beding te vervangen door een beding dat de strekking hiervan zoveel mogelijk benadert zonder nietig te zijn of vernietigd te kunnen worden.

Artikel 13    ANNULERING

 1. De Opdrachtgever heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor training, coaching en/of masterclass (hierna te noemen training) en overige werkzaamheden, waaronder telebusiness, te annuleren per aangetekende brief of per door Vaart bevestigde e-mail.
 2. De Opdrachtgever kan tot 31 kalenderdagen voor de eerste trainingsdag of aanvangsdatum van de overige werkzaamheden annuleren tegen annuleringskosten (10% van de deelnamekosten).
 3. Bij annulering korter dan 31 kalenderdagen voor de aanvangsdatum van de werkzaamheden of eerste trainingsdag, of als de deelnemer na de eerste trainingsdag de deelname beëindigt of om andere redenen niet aan de Training deelneemt, betaalt Opdrachtgever de volledige deelnamekosten, ook de eventueel nog openstaande termijnen van een gespreide betaling. De deelnemer kan zich laten vervangen door een collega, mits deze aan de toelatingseisen voor de betreffende training voldoet. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
 4. Vaart heeft het recht om – met duidelijke opgave van redenen – de Training te annuleren of deelname van een Deelnemer te weigeren, in welke gevallen de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door Opdrachtgever aan Vaart betaalde bedrag.

Alleen bij een overeenkomst op afstand heeft de Opdrachtgever gedurende 7 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst met betrekking tot een opleiding het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Dit geldt niet voor op maat gemaakt diensten en niet wanneer de deelnemer binnen deze periode al aan de opleiding of training heeft deelgenomen.